Annonce Opgin / Insérer annonce / insert advertisment

Sichen hellef

Cherche aide / Searching for help

Bidden hellef

Propose aide / Give Help
Annonce opginn

Ech sichen / Je cherche / I'm looking for
Ech bidden / J'offre / I offer

Numm / Nom / Name


Telefon /télephone / phone number


Aarbechtszäiträum / période du travail / period of work
vum / du / from *
bis / au / to        dd.mm.yyyy
*=Eidel loossen wann nemmen een Daag / Laisser vide si seulement un Jour / Leave empty if work is just for one day

Bezuelung / payement / salary
€/h    à discuter

Beschreiwung vun der Aarbescht / description du travail / work description


Ech akzeptéiren d'Konditiounen / J'acccepte les conditions générales / I accept the terms and conditions